Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie

Zadania szkoły - profilaktyka zobacz archiwum »

04 kwietnia 2012 18:51

Zadania szkoły w zakresie profilaktyki

Zadania szkoły

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Terminy

I.Systematyczne  rozpoznawanie

  i diagnozowanie

  zagrożeń  związanych

  z występowaniem  zachowań

  ryzykownych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Działalność informacyjna   

   wśród dzieci ,rodziców

   nauczycieli mająca na celu

   upowszechnianie wiedzy 

   nt.przyczyn ,motywów oraz

   skutków podejmowania

   zachowań ryzykownych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Poradnictwo w zakresie   

      zapobiegania podejmowaniu                       

      zachowań ryzykownych

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.Współpraca z rodzicami dzieci

     zagrożonych podejmowaniem 

     zachowań ryzykownych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Podejmowanie działań  

   interwencyjnych w sytuacjach 

   kryzysowych

 

 

VI. Przygotowanie nauczycieli do

      przeciwdziałania 

      podejmowania przez dzieci

      zachowań ryzykownych

 

 

 

 

 

VII. Współpraca z instytucjami

       wspierającymi działalność

       szkół w zakresie 

       rozwiązywania problemów

       Dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Organizowanie zajęć     

        wychowawczych  

        i profilaktycznych dla dzieci

 

 

1.Prowadzenie wywiadów środowiskowych

 

2.Prowadzenie stałej obserwacji zachowań uczniów na 

   terenie szkoły ( w klasie, na korytarzu, w szatni, na          

   boisku );

 

3. Rozmowy indywidualne z uczniami.

4. Rozmowy indywidualne z rodzicami.

 

5. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów nt.   

    zachowań  ryzykownych.

 

6. Organizowanie zebrań klasowych poświęconych 

    problemom wychowawczym,

 

 

 

 

1.Wprowadzenie treści tematycznych dotyczących  

   zachowań ryzykownych na lekcjach i godzinach  

   wychowawczych.

 

2.Prezentacja uczniom i rodzicom tematycznych

   filmów ,scenek edukacyjnych związanych

   z zachowaniami ryzykownymi.

 

3.Upowszechnianie wśród uczniów i rodziców  

   informacji nt. zajęć pozalekcyjnych organizowanych

   w szkole i poza nią.

 

4 Upowszechnianie wśród uczniów i rodziców  

  

  informacji nt .instytucji i organizacji zajmujących się

  działalnością profilaktyczną w zakresie potencjalnych

  zagrożeń.

 

5.Prowadzenie przez specjalistów pogadanek nt.

   potencjalnych zagrożeń.

 

6. Indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami.

 

 

 

1. Udzielanie porad uczniom, rodzicom dotyczących:

 a/ potrzeb rozwojowych dzieci

 b/ zagrożeń związanych z zachowaniami  

     ryzykownymi

 c/ możliwości przeciwdziałania uzależnieniom

 

2. Udzielanie porad rodzicom w zakresie możliwości 

    uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej .  

 

3.Udostępnienie uczniom, rodzicom publikacji

  związanych z zachowaniami ryzykownymi.

 

 

1. Ogólnoszkolne zebrania rodziców.

 

2. Klasowe zebrania rodziców( przeprowadzenie mini

   prelekcji nt. zachowań ryzykownych).

 

3.Spotkania rodziców ze specjalistami z zakresu

   profilaktyki.

 

4. Udział rodziców w imprezach szkolnych.

 

5. Organizowanie wystaw prac uczniów.

 

6. Zapraszanie rodziców na występy, pokazy, festyny.

 

 

 

 

1.Prowadzenie działań zgodnie z obowiązującymi 

   procedurami.

 

 

 

2. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli             

    w zakresie profilaktyki:

 a/ gromadzenie literatury związanej z problemami

     profilaktyki

 b/ szkolenie nauczycieli przez specjalistów

 c/ szkoleniowe posiedzenia rad pedagogicznych

3. Pozaszkolne doskonalenie się nauczycieli poprzez

    udział w kursach, warsztatach na temat działań

    profilaktycznych w szkołach.

 

 

1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-  

   Pedagogiczną w zakresie :

a/ badań diagnostycznych uczniów

b/wspierania wychowawczej funkcji rodziny

2.Wspólpraca ze szkolną służbą zdrowia:

a/ udzielanie porad

b/ organizowanie konkursów promujących zdrowie

c/ współudział w realizacji programów szerzących 

    wśród uczniów wiedzę dotyczącą zdrowego stylu   

    życia .

3. Współpraca z Urzędem Miejskim w Sulejowie:

a/ pozyskiwanie środków finansowych na realizację  

   programów profilaktycznych

b/zapraszanie przedstawicieli Urzędu na uroczystości     

   i imprezy szkolne.

4. Współpraca z Policją:

a/organizowanie spotkań z przedstawicielami Policji

b/podejmowanie wspólnych działań w sytuacjach

   kryzysowych

c/wymiana informacji nt. uczniów sprawiających   

  problemy wychowawcze.

5.Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

   Społecznej

a/organizowanie pomocy materialnej uczniom   

   znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

b/wymiana informacji nt. sytuacji rodzinnej uczniów

6. Współpraca z Sądem Rodzinnym ds. Nieletnich oraz   

   kuratorami

a/kierowanie spraw związanych z niewłaściwa opieką 

   wychowawczą rodziny

b/ bieżące kontakty z kuratorami.

 

 

1.Systematyczne prowadzenie edukacji prozdrowotnej

 a/ wdrażanie uczniów do prowadzenia zdrowego stylu 

    życia

 b/nauka rozpoznawania zagrożeń i umiejętności 

    reagowania na nie

c/ kształtowanie umiejętności organizowania czasu

   wolnego

d/ nauka rozróżniania czynników wpływających

    pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój  

    człowieka

e/ poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz

   kształtowanie umiejętności właściwego zachowania

   się w sytuacjach zagrażających zdrowiu.

2. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych

    umożliwiających uczniom zaspokajanie ich potrzeb

    psychicznych i społecznych, rozwijających

    zainteresowania i umiejętności.

3. Działalność Samorządu Szkolnego:

a/ mobilizowanie uczniów do właściwego zachowania 

   się poprzez powierzanie im odpowiedzialnych 

   funkcji.

b/ włączanie się w przygotowanie uroczystości              

    i  imprez szkolnych.

 

wychowawcy klas

 

wszyscy pracownicy szkoły

 

 

wychowawcy klas, dyrektor, pozostali nauczyciele

 

wychowawcy klas,

 

 

wychowawcy klas

 

 

 

 

 

wychowawcy klas

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

wychowawcy, dyrektor

 

 

 

wychowawcy, dyrektor

 

 

 

 

pielęgniarka, policja,

 

 

wychowawca, pozostali nauczyciele, dyrektor

 

 

wychowawca, pielęgniarka

 

 

 

 

wychowawca, dyrektor

 

 

bibliotekarz

 

 

 

dyrektor

 

wychowawca        

                                  

                                   dyrektor

 

 

wychowawcy klas

 

wychowawcy, n-le plastyki- techniki  

wychowawcy

 

 

 

 

nauczyciele, dyrektor

 

 

 

 

dyrektor

 

bibliotekarz

 

dyrektor

 

chętni nauczyciele

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

pielęgniarka szkolna

nauczyciele

nauczyciele

 

 

dyrektor, nauczyciele

 

 

 

 

dyrektor, nauczyciele

 

 

 

 

 

dyrektor, wychowawcy

 

 

 

 

dyrektor, wychowawcy

 

 

 

 

 

 

nauczyciele przedmiotów, wychowawcy klas, pielęgniarka szkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne

 

 

Opiekun Samorządu Szkolnego

w miarę potrzeb

 

przez cały okres pobytu dziecka

w szkole

 

w miarę potrzeb

 

w miarę potrzeb

 

1-2 razy w roku

 

 

zgodnie

z harmonogramem,

w miarę potrzeb

 

 

 

w ciągu roku

 

 

 

w ciągu roku

 

 

 

w ciągu roku

 

 

 

w miarę potrzeb

 

 

 

 

conajmniej raz       w roku

 

w miarę potrzeb

 

 

 

w miarę potrzeb

 

 

 

 

 

w miarę potrzeb

 

 

w ciągu roku

 

 

 

w miarę potrzeb

 

w/ potrzeb

 

 

w miarę potrzeb

 

 

w ciągu roku

 

cały rok                               

                          cały rok

 

 

 

 

w miarę potrzeb

 

 

 

 

 

 

w ciagu roku

 

 

 

według potrzeb

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

w miarę potrzeb

w ciągu roku

w ciągu roku

 

 

w miarę potrzeb

 

 

 

 

w ciągu roku

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

w miarę potrzeb

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok wg planów pracy

 

 

W ciągu roku

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 kwietnia 2012 18:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: teresa sarlej
Ilość wyświetleń: 610
04 kwietnia 2012 18:51 (teresa sarlej) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl