Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie

Plan Wychowawczy zobacz archiwum »

29 września 2014 11:11

Program wychowawczy na lata 2015-2020

 

PROGRAM

WYCHOWAWCZY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W SULEJOWIE

NA LATA 2015 - 2020

 

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:

 

Konstytucja RP

Ustawa o systemie oświaty

Karta Nauczyciela

Program polityki prorodzinnej państwa

Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 

Konwencja Praw Dziecka

Europejska Karta Praw Człowieka

Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dn. 30 kwietnia 2014r.

Statut Szkoły

 

 

Słów kilka o patronce szkoły – Królowej Jadwidze

Królowa Jadwiga przyszła na świat 18 lutego 1374 roku jako najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki.                            Od 1386 była żoną Władysława Jagiełły. Od 1384 roku - królową Polski. Jadwiga stała się sprawczynią i uczestniczką chrystianizacji Litwy. Biorąc czynny udział w rządzeniu państwem, prowadziła głębokie życie religijne. Dzięki aktowi fundacyjnemu i testamentalnemu zapisowi na rzecz Akademii Krakowskiej uchodzi za współzałożycielkę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zmarła 17 lipca 1399 roku w Krakowie.

8 czerwca 1979 roku w Katedrze na Wawelu Jan Paweł II odprawił po raz pierwszy Mszę św. ku czci błogosławionej królowej Jadwigi, wynosząc ją tym samym na ołtarze. Kanonizował ją w 1997 roku.

Fundowane przez nią ołtarze, kościoły czy też założone kolegium psałterzystów służyły nie tylko życiu religijnemu, także kulturalnemu.

Jadwiga (1374 - 1399) urodziła się i wychowała na Węgrzech. Była córką króla Węgier, który po śmierci Kazimierza Wielkiego został również królem Polski. W jej żyłach płynęła krew Piastów (babcie Jadwigi były Polkami i Piastównami) i to między innymi zadecydowało, że po śmierci ojca, króla Ludwika, przekazano tron Jadwidze. Młodziutka, dziesięcioletnia królewna węgierska przybywając do Polski wiedziała, że ma tym krajem rządzić i dbać o dobro jego mieszkańców. Ten zaszczyt i zarazem obowiązek dla młodej dziewczyny może wydać się dzisiaj dziwny, ale w tamtych czasach tak młode osoby przyjmowały obowiązki państwowe. Jadwiga rządziła krajem z pomocą rady królewskiej.

Małżeństwo królowej Jadwigi, która miała zaledwie dwanaście lat ze znacznie starszym od niej Wielkim Księciem Litewskim Władysławem Jagiełłą było poświęceniem z jej strony. Rozumiała, że wymaga tego dobro Polski. Królowa Jadwiga zmarła mając zaledwie dwadzieścia pięć lat. Jest przyrównywana do Bolesława Chrobrego. Tak jak pierwszy koronowany władca Polski tak i Jadwiga przyczyniła się do umocnienia wewnętrznej siły państwa i znaczenia Polski wśród krajów Europy. Między innymi przywróciła polskie panowanie na Rusi Halickiej. Za sprawą jej osoby i rozważnego postępowania Polska weszła w unię z Litwą, przeciwstawiając się wrogiemu i groźnemu Zakonowi Krzyżackiemu. Podjęła ona korespondencję z Krzyżakami, wykazując przy tym dojrzałość, takt dyplomatyczny i nieustępliwość wobec żądań krzyżackich. Uważa się, że podwaliny pod zwycięską bitwę pod Grunwaldem dała właśnie królowa Jadwiga.

 

Królowa lubiła muzykę, tańce i śpiew. Czytała uczone księgi i opiekowała się nauką, myśląc o odnowieniu uniwersytetu w Krakowie. Znała kilka języków obcych. W testamencie zapisała swoje klejnoty na odbudowę i rozbudowanie krakowskiego uniwersytetu. Jej wolę wykonał król Władysław Jagiełło i dlatego uczelnia ta do dziś nosi jego imię.

Aktywność Jadwigi przejawiała się też w działalności charytatywnej. Opiekowała się biednymi i chorymi nie żałując pieniędzy na utrzymanie szpitali dla ubogich. Królowa zadziwiała swoją urodą i niezwykłą osobowością. Była szlachetna, sprawiedliwa i dobra. Nie okazywała nikomu pychy, gniewu czy niechęci.

Wyeksponowanie ponadczasowych wartości, które przyświecały patronce, w efekcie działań staną się priorytetem dla uczniów naszej placówki. Mottem działań wychowawczych będą słowa Karola Wojtyły z dnia 17 lutego 1994 roku:

 

 

„Przyszłość zależy od tego, czy potrafimy zrozumieć do końca tajemnicę jej wielkości i przeszczepić ją na swoje życie,
czy pójdziemy drogą tej duchowej wielkości, którą Jadwiga nam ukazała”

 


 

Postanowienia wstępne:

 

Szkoła stwarza dziecku warunki do całościowego rozwoju wszystkich sfer osobowości oraz udziela wsparcia rodzinie w wychowaniu młodego człowieka. Niezwykle ważne jest więc uzgodnienie stanowiska wychowawczego pomiędzy szkołą a domem rodzinnym. Obie strony będą współdziałać i wspierać się w dążeniu do wszechstronnego rozwoju dzieci i zapewnienia im bezpieczeństwa. Tylko ścisły kontakt domu ze szkołą i konsekwentne przestrzeganie ustalonych norm wychowawczych może przynieść oczekiwane efekty. Podmiotem naszych wspólnych działań jest uczeń, dlatego program wychowawczy szkoły ma służyć dziecku, musi być realny i dostosowany do potrzeb wychowanków

 i warunków szkoły. Poprzez działanie naszego programu wychowawczego dążymy do zintegrowania środowiska uczniów, nauczycieli, rodziców. Program stanowi ogólny zarys działań wychowawczych szkoły i rodziców we współpracy z różnymi instytucjami.

 

 

Misja szkoły i zadania szkoły:

 

1. Przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki w gimnazjum.

2. Udostępnienie uczniom oferty edukacyjnej umożliwiającej kształcenie informatyczne i językowe.

3. Wspieranie dziecka w jego harmonijnym rozwoju: fizycznym, intelektualnym, emocjonalnym i społecznym.

4. Stworzenie każdemu dziecku szansy przeżycia sukcesu na miarę jego możliwości, zadbanie o właściwy start dzieci sześcioletnich.

5. Promowanie wysokiej kultury bycia.

6. Wychowanie w duchu patriotyzmu, poszanowania tradycji regionalnej, narodowej i europejskiej.

7. Kultywowanie autorytetu patronki.

8. Wychowanie w poczuciu bezpieczeństwa, tolerancji, zrozumienia i szacunku dla innych osób, tradycji, religii i kultur.

9. Zapewnienie higienicznych i bezpiecznych warunków nauki i pobytu w szkole.

10. Przygotowanie dzieci do życia w rodzinie i społeczeństwie.

11. Stworzenie partnerskich i demokratycznych stosunków pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami.

12.Kształtowanie aktywnej postawy wobec problemów ekologicznych współczesnego świata.

 

Sylwetka absolwenta szkoły:

 

 • posiada odpowiednią wiedzę, ważne i cenne umiejętności, które umożliwią mu podjęcie nauki na wyższym etapie edukacyjnym, w szkole przez siebie wybranej,
 • sprawnie posługuje się jednym językiem obcym,
 • potrafi wykorzystać nowoczesne media do nauki i pracy,
 • odczuwa silne więzi emocjonalne z miastem, regionem i krajem,
 • potrafi pracować w zespole, jest kreatywny, przedsiębiorczy, odpowiedzialny i obowiązkowy,
 • posiada nawyk stałego uczenia się i doskonalenia,
 • prawidłowo komunikuje się z innymi,
 • cechuje go wysoka kultura osobista,
 • jest wrażliwy na sytuację drugiego człowieka, odczuwa potrzebę i chęć niesienia pomocy,
 • dba o zdrowie, higienę, estetykę własną i otoczenia,
 • umiejętnie korzysta z dóbr kultury,
 • szanuje przyrodę i żyje w zgodzie z nią,
 • bezpiecznie i odpowiedzialnie porusza się po drogach,
 • odczuwa szacunek do rodziny i jest przygotowany do pełnienia w niej określonych ról,
 • zna podstawy samorządności,
 • potrafi racjonalnie wykorzystać swój czas wolny;

 

 

Wizja naszej szkoły:

 

Szkoła:

 

 1. Zatrudnia wysoko wykwalifikowaną i przyjazną uczniowi kadrę.
 2. Jest dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne.
 3. Rozwija zainteresowania uczniów.
 4. Prowadzi zajęcia pozalekcyjne.
 5. Dba o rozwój fizyczny ucznia.
 6. Zapewnia opiekę psychologiczno – pedagogiczną i socjalną.
 7. Bierze udział w akcjach na terenie miasta i osiedla.
 8. Dba o środowisko naturalne.
 9. Organizuje i uczestniczy w imprezach kulturalnych.
 10. Współpracuje z rodzicami i instytucjami lokalnymi.
 11. Prowadzi promocję szkoły na zewnątrz.

 

 

Cele wychowawcze szkoły:

 

 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia.
 2. Rozbudzanie nowych zainteresowań i pozytywnego nastawienia do wiedzy oraz inspirowanie uczniów do twórczej aktywności.
 3. Kształtowanie poczucia własnej godności i wartości.
 4. Wyrabianie u dzieci cech odpowiedzialności i samorządności:
 • Wspieranie i stymulowanie działalności samorządu szkolnego – demokratyczne wybory, tworzenie regulaminu, organizowanie działalności.
 • Rozwiązywanie bieżących problemów i konfliktów, przestrzeganie podstawowych praw dziecka i ucznia.
 1. Wdrażanie do wywiązywania się z obowiązków ucznia oraz kształtowanie umiejętności samooceny.
 2. Rozwijanie potrzeby kultywowania tradycji związanej z patronką szkoły.
 3. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych, promowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie nałogom.
 • Organizowanie dorocznych konkursów i akcji np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi.
 1. Kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich oraz związanych z edukacją regionalną.
 • Poznawanie historii regionu – zwiedzanie miejsc tradycji i kultury.
 • Kultywowanie tradycji szkoły – organizacja imprez i uroczystości.
 • Oprawa uroczystości szkolnych – symbole narodowe.
 1. Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach dotyczących wyboru np. zajęć, sposobu organizowania własnego czasu wolnego i czasu pracy.
 2. Wychowanie do życia w społeczeństwie oraz wzmacnianie więzi rodzinnych.
 • Współdziałanie z rodzicami – zaproszenia do udziału we wszystkich ważniejszych wydarzeniach szkoły.
 • Tradycje rodzinne – obchody świąt i ważnych dat w szkole.
 1. Kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
 2. Wychowanie człowieka otwartego na świat i kulturę innych narodów i społeczeństw.
 3. Kształtowanie człowieka obytego z nowoczesnymi sposobami komunikowania się i zdobywania informacji.

 

 

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W KLASACH I - VI

CELE WYCHOWAWCZE

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

Dostosowanie do możliwości
i umiejętności ucznia na danym etapie rozwoju

ODPOWIEDZIALNI

1.Uczeń zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje.

Uczeń:

- zna zasady dobrego wychowania,

- stosuje zwroty grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam itp.,

- potrafi zachować się kulturalnie przy stole,

- rozwiązuje sprawy konfliktowe rozmową, a nie siłą,

- szanuje dorosłych

i rówieśników, umie współżyć

w grupie i rodzinie zgodnie

z obowiązującymi normami

i regułami,

- przestrzega zasad fair play

i potrafi zaakceptować osoby

z deficytami,

- dba o rzeczy własne i innych,

respektuje zasadę uczciwości,

- jest wrażliwy na krzywdę innych i chętnie udziela pomocy,

- przestrzega reguł obowiązujących w świecie dorosłych (np. ustępuje osobom starszym miejsca w autobusie),

filmy edukacyjne,

pogadanki tematyczne,

quizy, zabawy, spotkania klasowe, rozmowy z rodzicami
i uczniami,

prace plastyczne,

wycieczki

wychowawcy,

nauczyciele

2. Uczeń poznaje siebie, rozwija się emocjonalnie i intelektualnie.

Uczeń:

- ma świadomość własnych wad

 i zalet,

- potrafi nazywać swoje indywidualne cechy charakteru

i wyglądu,

- rozwija nawyk samokształcenia

 i stałego doskonalenia;

- stosuje w praktyce i wiedzę teoretyczną ,

- samodzielnie organizuje sobie czas wolny,

 - ocenia własne postępowanie
i panuje nad emocjami.

wystawy prac plastycznych, udział w konkursach

i olimpiadach,

koła zainteresowań koła przedmiotowe,

realizacja w edukacji czytelniczo-medialnej,

udział w przedstawieniach
 i inscenizacjach,

- praca z uczniem w ramach zajęć wyrównawczych, kompensacyjnych, korekcyjnych, nauczanie indywidualne ucznia zdolnego.

nauczyciele,

wychowawcy

 

3. Uczeń dba o zdrowie
 i bezpieczeństwo.

Uczeń:

- zachowuje bezpieczeństwo

w szkole i poza nią:

- jest świadomy niebezpiecznych miejsc i sytuacji,

- dba o bezpieczeństwo i zdrowie

w szkole i poza szkołą,

- jest przygotowany do bezpiecznego poruszania się

w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta,

- zna zasady ewakuacji w szkole,

- zna numery telefonów alarmowych,

- jest świadomy roli bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego

w różnych porach roku.

- uczestniczy w reakcji ruchowej, turystyce, zawodach sportowych

- uświadamia sobie wartość aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.

- zna zasady udzielania pierwszej pomocy

- zna i stosuje zasady zdrowego odżywiania

- dba o higienę osobistą i swój wygląd

pogadanki, dyskusje;

filmy edukacyjne,

wychowanie komunikacyjne,

udział w programach prozdrowotnych,

zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

działania z zakresu profilaktyki stomatologicznej,

przeprowadzenie próbnych ewakuacji,

udział w zawodach sportowych, współpraca z organizacjami
 i klubami sportowymi, organizacja Dnia Sportu,

udział  w ogólnopolskich programach profilaktycznych

i zdrowotnych

 

nauczyciel wychowania fizycznego

wychowawcy

pielęgniarka szkolna

 

4, Uczeń umie zachowywać się

w sytuacjach trudnych.

- rozróżnia dobro i zło

w sytuacjach trudnych

i odpowiednio reaguje,

- kształtuje postawy asertywne – zna formy odmawiania innym osobom,

- rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się i pracy zespołowej,

- kształtowanie właściwych postaw wobec współczesnych zagrożeń świata (choroby

i epidemie), zagrożenia płynące

 z Internetu,

- zna i rozumie pojęcia: tolerancja, godność, obowiązek,

- jest świadomy swoich praw,

- unika konfliktów, agresywnych zachowań, przemocy,

udział w akcjach charytatywnych, WOŚP,

pogadanki, gazetki, konkursy,

dyskusje nt. tolerancji

i wartości religijnych, ustalenie praw i obowiązków w klasie,

obowiązki dyżurnego klasowego,

dyskusje nt. koleżeństwa

nauczyciele,

wychowawcy

5. Uczeń zna zagrożenia wynikające na skutek ulegania nałogom.

Uczeń:

- jest świadomy zgubnego wpływu nałogów (alkohol, nikotyna, narkomania),

- unika sytuacji i kontaktów,

w których byłby narażony na zachęty lub naciski dotyczące przyjmowania substancji szkodliwych dla zdrowia,

- nie ulega nałogom i kształci umiejętność odmawiania,

- wymienia zagrożenia płynące

z korzystania z komputera, Internetu i multimediów,

- stosuje się do ograniczeń dotyczących z korzystania,

- uświadamia sobie istnienie uzależnienia od Internetu, telefonu komórkowego, komputera i  telewizji.

realizacja zadań wynikających

z realizacji programu profilaktycznego dla uczniów klas I-III i IV-VI,

pogadanki, plakaty,

prace plastyczne,

filmy edukacyjne, gazetki tematyczne, konkursy,

indywidualne rozmowy

 

 

wychowawcy klas,

nauczyciele,

pielęgniarka,

 

6. Uczeń znajduje swoje miejsce w grupie i funkcjonuje w niej.

Uczeń:

- potrafi współdziałać z innymi uczniami i nauczycielami,

-pomaga innym w różnych sytuacjach,

- doświadcza współodpowiedzialności za działania grupy;

- ma poczucie przynależności do klasy i społeczności szkolnej,

- widzi potrzebę działania

 w klasie będąc w grupie rówieśniczej,

-dostrzega rolę wspólnoty w życiu człowieka

- jest wrażliwy na potrzeby kolegów,

-chętnie pomaga rówieśnikom

z klasy innym potrzebującym

dyskusja na forum klasy,

gry i zabawy integracyjne,

ankiety, wybory do samorządów klasowych,

pomoc kolegom w nauce,

przygotowywanie imprez klasowych i szkolnych

wspólne przedsięwzięcia klasowe

gazetki ścienne

wychowawcy,

nauczyciele,

7. Uczeń rozwija postawę samorządności.

Uczeń:

-rozwija umiejętności współdecydowania o wspólnocie klasowej i szkolnej, rozpoznaje jej potrzeby,

- nabywa umiejętność oddawania głosu i oceniania programów kandydatów,

- aktywnie działa w Samorządzie Uczniowskim i uczestniczy

w życiu klasy, szkoły,

- uczy się brania odpowiedzialności za szkolne wydarzenia oraz za działania na rzecz społeczności,

- zna swoje prawa i obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły, Regulaminu SU i Konwencji Praw Dziecka,

- w imieniu grupy przedstawia postulaty wychowawcy klasy

i dyrektorowi szkoły

Przeprowadzenie zgodnie ze Statutem Szkoły oraz Regulaminem SU wyborów do Samorządów Klasowych, Samorządu Uczniowskiego, Opiekuna Samorządu

Organizowanie imprez na terenie szkoły, uroczystości klasowych, udział w akcjach organizowanych przez różnego rodzaju organizacje i stowarzyszenia

dyrektor szkoły,

wychowawcy klas,

opiekun SU

8. Uczeń jest przygotowany do świadomego odbioru kultury
i sztuki.

Uczeń:

- odkrywa radość przeżywania lektury, twórczości plastycznej, muzycznej, uprawiania sportu,

- jest świadomy swoich zainteresowań i systematycznie je rozwija,

- potrafi świadomie korzystać ze środków masowego przekazu;

- korzysta z repertuaru teatrów, kin, muzeów i innych ośrodków kultury,

- jest kulturalnym odbiorcą sztuki,

- potrafi się skoncentrować na zadaniu i przeżyciu estetycznym.

 

koła zainteresowań,

 zajęcia artystyczne,

wycieczki,

konkursy, udział w koncertach muzycznych,

spotkania z ciekawymi ludźmi,

wyjazdy do kina i teatru,

wystawy, gazetki,

realizacja edukacji regionalnej

nauczyciele wychowawcy,

nauczyciele przedmiotowi,

samorząd Uczniowski,

opiekun SU

9. Uczeń kształtuje postawy patriotyczne i obywatelskie.

Uczeń:

- rozumie i szanuje tradycje rodziny, szkoły, regionu i narodu

i aktywnie uczestniczy

w uroczystościach rocznicowych, szkolnych i środowiskowych,

- zna miejsca pamięci narodowej w swojej miejscowości, regionie

i kraju i potrafi godnie się w nich zachować,

- umie prezentować walory swojej szkoły, miasta, regionu i kraju ojczystego,

- zna symbole narodowe oraz ważne dla kraju rocznice,

- zna sylwetkę patronki szkoły

i obchodzi święta rocznicowe związane z patronem,

- zna uroczystości obchodzone

z udziałem pocztu sztandarowego,

- jest dumny z przynależności do społeczności szkolnej.

pogadanki tematyczne,

nauka hymnu państwowego, wierszy i pieśni o tematyce patriotycznej,

udział w uroczystościach

o tematyce patriotycznej,

przedstawienia okolicznościowe,

wycieczki do miejsc pamięci narodowej,

gazetki okolicznościowe,

uczestnictwo w konkursach plastycznych i historycznych

dyrektor szkoły,

wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotowi,

opiekun SU,

opiekun pocztu sztandarowego

10. Uczeń zna znaczenie więzi rodzinnych.

Uczeń:

- potrafi właściwie funkcjonować w rodzinie, szanuje swoich najbliższych,

- ma odpowiedni stosunek do tradycji swojej rodziny, pamięta

 o świętach i uroczystościach,

- szanuje tradycje i obrzędy polskie,

- aktywnie współuczestniczy

w życiu rodzinnym,

- ma świadomość współpracy nauczyciela z rodzicem lub opiekunem prawnym,

- zna prawa i obowiązki dziecka w rodzinie,

zajęcia wychowania do życia

w rodzinie,

pogadanki,

spotkania z rodzicami, wykonanie albumów, drzew genealogicznych,

organizowanie imprez klasowych: Dnia Matki, Ojca, Dziecka, Rodziny.

wychowawcy klas,

nauczyciele przedmiotowi, rodzice

11. Uczeń potrafi żyć w zgodzie

z przyrodą i środowiskiem naturalnym.

Uczeń:

- rozumie procesy zachodzące
w przyrodzie,

- czuje się odpowiedzialny za środowisko naturalne,

- dostrzega piękno otaczającego świata,

- zna i stosuje w praktyce zasady ochrony środowiska,

- zna zagrożenia cywilizacyjne

i ich wpływ na środowisko naturalne,

- odpowiedzialnie zachowuje się wobec zwierząt i roślin,

- aktywnie uczestniczy

w zbiórkach i akcjach

 o charakterze ekologicznym.

udział w akcji „Sprzątanie świata”

organizowanie i obchody

 „Dnia Ziemi”,

wycieczki krajoznawcze,

pogadanki tematyczne,

gazetki tematyczne,

konkursy przyrodnicze

i ekologiczne, prace plastyczne

zbiórka surowców wtórnych (makulatury, baterii, sprzętu elektronicznego)

nauczyciel przyrody,

wychowawcy prac,

koordynatorzy akcji

12. Uczeń poznaje swoje prawa.

Uczeń:

- zna i respektuje swoje prawa

i obowiązki w domu, szkole

i społeczeństwie,

- potrafi wymienić i analizować własne obowiązki i ich źródła.

plakat, gazetka,

zapoznanie ze Statutem Szkoły, WSO i PSO.

opiekun SU,

wychowawcy

 

 

EWALUACJA  SZKOLNEGO  PROGRAMU  WYCHOWAWCZEGO

 

Ostatni etap pracy nad szkolnym programem wychowawczym to etap ewaluacji.

Poprawki lub uwagi po przeprowadzonej ewaluacji zostaną zamieszczone jako załączniki do niniejszego programu.

W ewaluacji uwzględniamy opinie uczniów, rodziców, nauczycieli, nadzoru.

Stosujemy następujące sposoby ewaluacji:

- ankiety przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli, rodziców,

- badanie opinii na spotkaniach z rodzicami, na zebraniach samorządu uczniowskiego,

-wypowiedzi nauczycieli na posiedzeniach rad pedagogicznych, opinie samorządu i nadzoru pedagogicznego przekazane ustnie lub pisemnie.

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariusz Rutowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 września 2014 11:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Rutowicz
Ilość wyświetleń: 386
29 września 2014 11:11 (Mariusz Rutowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl