Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie

Wewnątrzszkolny System Oceniania zobacz archiwum »

12 marca 2015 12:12

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Statutu

                                                              WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

w Szkole Podstawowej Nr 2

im. Królowej Jadwigi w Sulejowie

 

Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych i zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 23 lutego 2015 roku /tekst jednolity na dzień 23.02.2015 roku/

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY SYSTEMU OCENIANIA

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Ocenianie jest procesem zbierania informacji, formułowania sądów i podejmowania na ich podstawie odpowiednich decyzji. W trakcie tych czynności uzyskiwana jest ocena informująca o stopniu opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności ich zastosowania w rozwiązywaniu zadań i problemów (ocenianie dydaktyczne) w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oraz realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. W naszej szkole funkcjonuje ocena dydaktyczna z elementami oceny społeczno - wychowawczej, w której bierze się pod uwagę możliwości ucznia, wkład pracy, systematyczność, poziom klasy, sytuację rodzinną ucznia, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, stopień respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli, samego ucznia oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
w statucie szkoły.

 

 

 

 

§ 2

 

1. Celem wewnątrzszkolnego systemu oceniania jest:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie,

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według przyjętej skali,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

Rozdział 2

Sposoby informowania uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych, kryteriach oceniania oraz poziomie osiągnięć

 

§ 3

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
 i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 nauczyciele i wychowawcy przekazują rodzicom na zebraniu, które powinno się odbyć w terminie do 20 września każdego roku. Fakt ten odnotowują w protokole zebrania, do którego dołączają listę obecności. Rodzice nieobecni na zebraniu otrzymują poprzez dzieci pisemne zaproszenie do szkoły, w celu zapoznania się
z tymi informacjami.

4. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 wychowawcy klas i nauczyciele przekazują uczniom w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć szkolnych, Wychowawcy i nauczyciele fakt zapoznania uczniów odnotowują w dzienniku lekcyjnym. Uczeń nieobecny w danym dniu zobowiązany jest do zapoznania się z kryteriami po powrocie do szkoły. Uczniowie potwierdzają znajomość kryteriów podpisem na liście.

5. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę (opierając się na przyjętych kryteriach i wymaganiach edukacyjnych).

7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana w szkole uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

8. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do założenia teczki prac kontrolnych swoich uczniów
 i przechowywania ich przez okres jednego roku.

 

Rozdział 3

Ocena zachowania

§ 4

/ kryteria /

 

Śródroczna i roczna ocena zachowania (biorąc pod uwagę: wywiązywanie się z obowiązków ucznia, postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły, dbałość o piękno mowy ojczystej, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie, godne
i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom) uwzględnia następujące kryteria:

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

- systematyczność, punktualność, usprawiedliwienie nieobecności,

- sumienność w nauce, odrabianie prac domowych, przygotowywanie do zajęć,

- rzetelny stosunek do powierzonych obowiązków,

- stosowanie się do poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły,

- odpowiednie zachowanie na lekcjach i przerwach.

 2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

- inicjowanie i wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz szkoły i środowiska,

- dbałość o sprzęt szkolny, wykonywanie dekoracji,

- pełnienie dyżurów.

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły:

- godne reprezentowanie szkoły poza jej terenem,

- aktywność w pracach organizacji szkolnych, aktywny udział w uroczystościach szkolnych, apelach.

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej:

- dbałość o kulturę słowa, używanie zwrotów grzecznościowych,

- odpowiedni sposób prowadzenia rozmowy z nauczycielem i rówieśnikami,

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

- dbałość o swoje zdrowie, nieuleganie nałogom, dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu,

- troska o estetykę i ład swojego otoczenia,

- reagowanie na przejawy zła (np.: przemocy, agresji, kradzieży, wagarów, wandalizmu).

6. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:

- przestrzeganie regulaminów obowiązujących w szkole,

- udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,

- szacunek okazywany nauczycielom i kolegom z własnej i innych szkół,

- odpowiednie, kulturalne zachowanie na wyjazdach i wycieczkach.

7. Okazywanie szacunku innym osobom:

- szacunek okazywany nauczycielom i kolegom z własnej i innych szkół,

- pomoc słabszym,

- budowanie atmosfery empatii, zrozumienia i tolerancji w stosunku do rówieśników
i dorosłych.

 

§ 5 / skala i kryteria szczegółowe /

 

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1) wzorowe,

2) bardzo dobre,

3) dobre,

4) poprawne,

5) nieodpowiednie,

6) naganne, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b.

1a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o uprawnieniach publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

1b. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej uwzględnia się następujące kryteria:

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

- wypełnia wszystkie postanowienia regulaminów szkolnych,

- jest wzorem dla innych; wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią; 

- dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów; okazuje szacunek osobom starszym;

- rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych;

- jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości;

- jest koleżeński i życzliwy wobec innych (z własnej inicjatywy pomaga kolegom np.
w nauce, uzupełnianiu zaległości); 

- wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów;

- jest inicjatorem działań na rzecz klasy, szkoły, środowiska;

- systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia (wszystkie nieobecności i pojedyncze spóźnienia musi mieć zawsze usprawiedliwione);

 jest zawsze przygotowany do zajęć i nosi niezbędne przybory szkolne;

- wzorowo pełni dyżury klasowe, sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków; 

- wyróżnia się troską o swój estetyczny wygląd:

- przestrzega zasad higieny osobistej;

- na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym; 

- dba o zdrowie swoje i innych, nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa środków odurzających; 

-nie ma uwag dotyczących złego zachowania lub nieprawidłowego stosunku do zajęć lekcyjnych;

- reprezentuje szkołę poprzez aktywny udział w konkursach, zawodach, projektach, akcjach;

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z regulaminów szkolnych;

- prezentuje wysoki poziom kultury osobistej wobec wszystkich pracowników szkoły
i kolegów;

- dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe, wobec dorosłych i kolegów, nie używa wulgarnego słownictwa; 

- okazuje szacunek osobom starszym;

- rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych;

- jest tolerancyjny wobec innych kultur, narodowości, religii;

- jest koleżeński i życzliwy wobec innych, chętnie pomaga innym;

- troszczy się o mienie szkolne, społeczne i kolegów, dba o porządek otoczenia;

- chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

- bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań; 

- systematycznie i punktualnie uczęszcza do szkoły (wszystkie nieobecności i pojedyncze spóźnienia musi mieć zawsze usprawiedliwione);

- stara się być zawsze przygotowany do lekcji;

- dba o swój estetyczny wygląd:

-  przestrzega zasad higieny osobistej; na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym; 

- dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom;

- może mieć 3-4 uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania;

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: 

- przestrzega regulaminów szkolnych;

- jest kulturalny, swoim zachowaniem stara się nie utrudniać pracy kolegom i pracownikom szkoły; 

- dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów, nie używa wulgarnego słownictwa; 

- jest koleżeński i życzliwy dla innych, szanuje ludzi starszych i niepełnosprawnych; 

- jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości;

- szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, pozostawia po sobie porządek; 

- bierze udział w życiu klasy i szkoły;

- systematycznie uczęszcza na zajęcia (nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i ma nie więcej niż 10 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych w półroczu); 

- stara się być zawsze przygotowany do lekcji;

- dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków;

- dba o swój estetyczny wygląd: przestrzega zasad higieny osobistej; na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym; 

- dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom;

- może mieć 5-6 uwag dotyczących niewłaściwego zachowania;

 

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

- na ogół spełnia obowiązki wynikające z regulaminów szkolnych (zdarzają mu się drobne uchybienia);

- poprawnie zachowuje się w stosunku do pracowników szkoły i kolegów;

- nie znęca się fizycznie ani psychicznie nad innymi, szczególnie młodszymi i słabszymi; 
- stara się unikać kłótni i konfliktów;

- stara się być tolerancyjnym wobec innych kultur, narodowości i religii;

- szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne, w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej, dokonuje naprawy lub w inny sposób rekompensuje szkodę;

- uczestniczy w życiu szkoły i klasy;

-stara się nie spóźniać na lekcje (ma nie więcej niż 20 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych w półroczu);

- uczęszcza na zajęcia, stara się być przygotowany do lekcji;

- na ogół wywiązuje się z obowiązków dyżurnego i powierzonych mu prac;

- przestrzega zasad higieny osobistej, dba o zdrowie swoje i innych,

- dba o zdrowie, nie ulega nałogom;

- nie otrzymuje licznych, powtarzających się uwag dotyczących niewłaściwego zachowania się podczas zajęć i przerw śródlekcyjnych (nie więcej niż dziesięć);

- wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem,

- pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły;

-stara się poprawić swoje zachowanie (widać postępy w pracy nad sobą);

 

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

- często łamie zasady regulaminów szkolnych;

-nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się wobec nauczycieli, personelu szkoły
i kolegów,

- używa wulgarnych słów; bierze udział w bójkach, kłamie, oszukuje;

- nie szanuje cudzej własności, niszczy mienie klasy, szkoły i kolegów;

- nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły;

- często spóźnia się na lekcje (ma powyżej 20 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych
w półroczu);

- lekceważy obowiązki szkolne (nie wykonuje poleceń nauczycieli, często jest nieprzygotowany do lekcji, swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć); 

- nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków lub wykonuje je niedbale; 

- nie stosuje się do zaleceń dotyczących stroju i wyglądu (brak stroju galowego podczas uroczystości);

- swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych (przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy, na przerwach zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych); 

- ulega nałogom;

- ma liczne, powtarzające się uwagi, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu obowiązujących norm i zasad;

 

 

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

- nie przestrzega zasad regulaminów szkolnych;

- wobec nauczycieli, personelu szkoły i kolegów jest arogancki, wulgarny i agresywny;

-  znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie;  - rozmyślnie niszczy mienie szkolne lub prywatne,

- nie wywiązuje się z obowiązku naprawienia szkody; 

- wagaruje, bardzo często spóźnia się na zajęcia (w półroczu opuścił ponad 60 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia);

- nie wywiązuje się z obowiązków ucznia;

- prowokuje bójki, często bierze w nich udział, dopuścił się kradzieży;

- ulega nałogom (pali papierosy lub pije alkohol albo stosuje środki odurzające lub je rozprowadza); 

- swoim zachowaniem uniemożliwia prowadzenie lekcji;

- daje zły przykład rówieśnikom; wpływa na nich demoralizująco;

- zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych; 

- nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych;

 

 

§ 6

/ ocena klasyfikacyjna zachowania /

 

1. Klasyfikacyjną śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zapoznaniu się z opinią nauczycieli i uczniów oraz ewentualnie innych pracowników szkoły. 2.  Klasyfikacyjna śródroczna i roczna ocena wychowawcy jest ostateczna, z wyjątkiem
ust. 9.

3. Opinie o uczniach wychowawca gromadzi przez cały rok szkolny w specjalnie do tego celu założonym „zeszycie klasowym”. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek umieszczania
w nim wpisów dotyczących zachowania się uczniów. W uzasadnionych przypadkach na opinię tę ma wpływ zachowanie się ucznia poza szkołą (kradzieże, pobicia i inne).

4. Wychowawcy klas zbierają propozycje ocen zachowania od wszystkich nauczycieli uczących w danej klasie w formie pisemnej.

5. Wychowawcy klas, uwzględniając informacje zebrane zgodnie z zapisem ust. 3, ustalają propozycje ocen zachowania w klasie w obecności uczniów w terminie do 7 dni przed śródrocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym oraz do 30 dni przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

6. Wychowawca klasy ma prawo w przypadku rażącego naruszenia obowiązków uczniowskich: kradzieży, wystąpienia przeciwko zdrowiu i bezpieczeństwu. itp., obniżyć proponowaną ocenę zachowania. O obniżeniu oceny wychowawca niezwłocznie powiadamia w formie pisemnej rodziców (prawnych opiekunów).

7. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo pisemnego odwołania się od proponowanej zgodnie z ust. 5 oceny zachowania w terminie 4 dni przed śródrocznym i 25 dni przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym. Odwołanie rozpatruje wychowawca, po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli uczących w tej klasie, kierując się określonymi kryteriami zachowania.

8. Wychowawca może wraz z uczniem i rodzicami ustalić warunki uzyskania przez ucznia wyższej od przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania, zgodnie
z obowiązującymi kryteriami i po spełnieniu wyznaczonych wymagań.

9. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą - w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych - zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

10.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego komisji.

11.W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor – jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

e) przedstawiciel Rady Rodziców.

12.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

13.Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

14.Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem,

e) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15.Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ustępu ust. 16 i 17.

16.Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole, co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

17.Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną oceną klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy szóstej nie kończy szkoły.

 

Rozdział 4

Skala i forma ocen w klasach IV-VI

§ 7

 

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się według następującej skali:

1) ocena celująca (cel) – 6,

2) ocena bardzo dobra (bdb) – 5,

3) ocena dobra (db) – 4,

4) ocena dostateczna (dst) – 3,

5) ocena dopuszczająca (dop) – 2,

6) ocena niedostateczna (ndst) – 1.

1a. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

2. Oceny są jawne dla uczniów i rodziców (prawnych opiekunów). Nauczyciel ustalając stopień szkolny powinien go, na prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych), uzasadnić.

3. Wychowawca na 30 dni przed klasyfikacją roczną informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, podanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

4. Rodzice lub uczeń ma prawo pisemnie odwołać się od proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej najpóźniej 25 dni przed terminem posiedzenia rady pedagogicznej klasyfikacyjnej.

5. Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami wyznacza termin pisemnego rocznego sprawdzianu. Termin sprawdzianu musi przypadać przed posiedzeniem klasyfikacyjnym.

6. Sprawdzian może być uzupełniony częścią ustną, w której uczestniczy jako obserwator nauczyciel wyznaczony przez dyrektora. Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół.

7. W przypadku odwołania od rocznej oceny z muzyki, plastyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego uczeń otrzymuje do wykonania zadanie praktyczne zgodne z kryteriami ocen.

8. Dyrektor szkoły zatwierdza treść i zakres sprawdzianu lub zadania praktycznego przygotowanego przez nauczyciela uczącego odwołującego się ucznia oraz protokół ze sprawdzianu.

9. Ocena uzyskana ze sprawdzianu (z zadania praktycznego) jest ostateczna i nie może być niższa od proponowanej w ust. 3.

 

Rozdział 5

Wymagania programowe w klasach IV-VI

 

§ 8

/ ogólne kryteria na stopnie szkolne /

 

Ustala się następujące ogólne kryteria na poszczególne stopnie:

1. Stopień celujący otrzymuje uczeń:

- którego osiągnięcia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danej klasy lub etapu nauczania,

- którego osiągnięcia są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu,

- który biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,

- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (albo krajowym) lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń:

- który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych dla danej klasy lub etapu nauczania,

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

3. Stopień dobry otrzymuje uczeń:

- który opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych dla danej klasy lub etapu nauczania w niepełnym zakresie, ale nie prognozuje to żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia,

- który poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne
i praktyczne.

4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń:

- który opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane dla danej klasy lub etapu nauczania,

- który rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela.

5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń:

 - którego wiadomości i umiejętności przewidziane dla danej klasy lub etapu nauczania są niezbędne w dalszym w dalszym pogłębianiu wiedzy i umiejętności,

- który wykonuje samodzielnie lub z pomocą nauczyciela zadania o niewielkim stopniu trudności.

6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń:

- który wyraźnie nie spełnia oczekiwać określonych dla danego etapu kształcenia, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację nauki kolejnych treści danego przedmiotu
i zasadniczo utrudnia kształcenie w zakresie innych przedmiotów,

- który nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

 

§ 9

/ kryteria przedmiotowe /

 

1. Szczegółowe wymagania na oceny szkolne śródroczne i roczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych są budowane i przedstawiane rodzicom i uczniom przez nauczycieli prowadzących zajęcia, w oparciu o podstawę programową oraz realizowany przez nich program nauczania i przyjęty w szkole system oceniania.

2. Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie szkolne z poszczególnych przedmiotów nauczania przechowuje się w dokumentacji szkoły oraz u wychowawców poszczególnych klas.

§ 10

/ dostosowanie wymagań w sytuacjach szczególnych /

 

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o uprawnieniach poradni publicznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas oznaczony w tej opinii.

5. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych i w dokumentacji przebiegu nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „zwolniony”.

 

Rozdział 6

Zasady oceniania z przedmiotów nadobowiązkowych

§ 11

 

1. W szkole prowadzone są następujące zajęcia zaliczane do przedmiotów nadobowiązkowych (dodatkowych):

a) religia,

b) język obcy,

c) wychowanie do życia w rodzinie.

2. Oceny z religii i języka obcego (dodatkowego) w klasach IV-VI, w tym roczne oceny klasyfikacyjne, wystawia się według skali określonej w § 7.

3. Zajęć z wychowania do życia w rodzinie nie ocenia się.

4. Ocena z przedmiotów nadobowiązkowych (dodatkowych) nie ma wpływu na promocję do następnej klasy, ani na ukończenie szkoły.

5. Roczne oceny uzyskane z religii i dodatkowego języka obcego w kl. IV-VI wlicza się do średniej ocen rocznych i klasyfikacji końcowej.

 

Rozdział 7

Sposoby i formy sprawdzania postępów i osiągnięć uczniów

 

 §12

 

 1. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia ma charakter ciągły i jawny. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 2. Ocena bieżąca (cząstkowa) określa wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania.
 3. O częstotliwości oceniania przedmiotowego decyduje liczba godzin zajęć edukacyjnych wynikająca z planu nauczania. W związku z tym ustala się minimalną liczbę ocen, które powinien otrzymać uczeń w półroczu:

 

1)      3 w przypadku zajęć w wymiarze 1 godziny tygodniowo;

2)      w przypadku pozostałych zajęć, systematycznie jedna ocena, minimum raz
w miesiącu.

 1. Ocenie podlega:

1)      pisemne sprawdzenie wiadomości (prace klasowe, testy, sprawdzian, kartkówki);

2)      praca ucznia na lekcji (odpowiedź ustna, aktywność, praca w zespołach);

3)      praca domowa, praca pisemna, odpowiedź;

4)      prezentacje;

5)      udział w konkursach przedmiotowych.

 1. W jednym dniu nie może być więcej niż jedna praca klasowa, sprawdzian wiadomości lub test. Przed pracą kontrolną, sprawdzianem, testem powinna odbyć się lekcja powtórzeniowa.

 

 

 1. Rozróżnia się: prace kontrolne, sprawdziany wiedzy, testy, kartkówki.

 

Rodzaj pracy

Zakres

Charakterystyka

Kartkówki

czas trwania

do 20 minut

termin zapowiedzi

nie zapowiada się

cel

kontrola poziomu przyswajania wiedzy

czas sprawdzania

do tygodnia

sposób omawiania

na zajęciach

zakres materiału

1 do 3 lekcji poprzedzających kartkówkę

Prace kontrolne

czas trwania

 

45 minut z możliwością przedłużenia, wypracowania do 90 minut

termin zapowiedzi

Tydzień przed przeprowadzeniem pracy

 

cel

 

sprawdzenie, czy uczniowie opanowali wiedzę i czy potrafią ją zastosować w sytuacjach znanych

i nieznanych

ilość prac

max. 2 prace w tygodniu

czas sprawdzania

 

do tygodnia, w przypadku języka polskiego przedłuża się do 2 tygodni

czas przechowywania

do końca roku szkolnego

sposób przygotowania

powtórzenie materiału na zajęciach

sposób omawiania

poprawa pracy klasowej na zajęciach

Sprawdziany wiedzy, testy

czas trwania

min. 45 minut (ogólnoszkolny 60/90 minut)

termin zapowiedzi

Tydzień

 

cel

 

sprawdzenie poziomu wiedzy uczniów
i skuteczności metod nauczania zastosowanych przy realizacji programu

ilość prac

dwie w tygodniu

czas sprawdzania

do tygodnia

czas przechowywania

do końca roku szkolnego

sposób przygotowania

powtórzenie materiału na zajęciach

sposób omawiania

poprawa na zajęciach

 

 

 

 

 

 

 1. Ilościowe normy wymagań na ocenę szkolną:

 

Sprawdziany wiedzy i testy

Ocena

możliwych do uzyskania punktów na ocenę bdb

Dopuszczający /2/

30 % - 49%

Dostateczny /3/

50 % - 75 %

Dobry /4/

76 % - 89 %

Bardzo dobry /5/

powyżej 90 %

Celujący  /6/

100% + zadanie dodatkowe

 

 

 

 1. W razie sporu lub wątpliwości, co do charakteru sprawdzianu samorząd klasowy zwraca się o decyzję do dyrektora szkoły.
 2. Ocenioną pracę pisemną uczeń otrzymuje nie później niż 7 dni od dnia jej napisania.
  W przypadku języka polskiego dopuszcza się 2 tygodnie. Istnieje możliwość przesunięcia terminu zwrotu prac pisemnych o czas nieobecności nauczyciela. Sprawdzone i ocenione prace pisemne, prace kontrolne, sprawdziany, testy nauczyciel przechowuje w teczkach klasowych przez okres 1 roku.
 3. Oceny niedostateczne uczeń jest zobowiązany poprawić w terminie i na zasadach określonych przez nauczyciela. Ocenę niedostateczną z pracy klasowej, sprawdzianu, testu uczeń może poprawić tylko raz.
 4. Ocena otrzymana za poprawioną pracę klasową, sprawdzian lub test jest wpisana obok oceny poprawianej (niezależnie, jaką uczeń ocenę otrzyma).
 5. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną za I półrocze zobowiązany jest do uzupełnienia poziomu wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach uzgodnionych
  z nauczycielem przedmiotu.
 6. Prace domowe sprawdza się systematycznie. Uczeń, który nie odrobił pracy domowej musi ją wykonać w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
 7. Uczeń w przypadku zajęć odbywających się raz lub dwa razy w tygodniu może dwukrotnie (w półroczu) nie przygotować się do lekcji. O fakcie tym powiadamia nauczyciela zaraz po rozpoczęciu zajęć. Każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.
 8. Uczeń w przypadku zajęć odbywających się więcej niż dwa razy w tygodniu może trzykrotnie (w półroczu) nie przygotować się do lekcji. O fakcie tym powiadamia nauczyciela zaraz po rozpoczęciu zajęć. Każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.

 

 

§ 13

 

 Ocenianie klasyfikacyjne przeprowadzane jest na koniec pierwszego półrocza oraz na zakończenie roku szkolnego. Oceny bieżące i śródroczne notuje się w dzienniku lekcyjnym, natomiast roczne w dzienniku lekcyjnym i w arkuszach ocen.

 

 

 

 

Rozdział 8

Zasady oceny opisowej w klasach I-III

§14

 

1. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

2. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

3. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawą programową oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

4. W klasach I, II, i III ocena opisowa obejmuje opis osiągnięć edukacyjnych ucznia
w zakresie różnych rodzajów edukacji:

1) edukacja społeczna z elementami etyki

2) edukacja polonistyczna

3) edukacja matematyczna

4) edukacja przyrodnicza

5) edukacja plastyczna

6) edukacja muzyczna

7) zajęcia techniczne

8) wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

9) zajęcia komputerowe

10)język angielski

5. Opisową ocenę śródroczną przygotowuje się w oparciu o arkusz osiągnięć edukacyjnych dla poszczególnych poziomów:

 

1) klasa I – zał. nr 1

2) klasa II – zał. nr 2

3) klasa III – zał. nr 3

Ocena opisowa śródroczna i roczna dokonywana jest na podstawie:

1) systematycznie gromadzonych prac, zeszytów, sprawdzianów,

2) indywidualnych kart obserwacyjnych ucznia,

3) systematycznej obserwacji postępów i osiągnięć uczniów rejestrowanych przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym.

4) Ocenę opisową z zachowania śródroczną i roczną opracowuje się biorąc pod uwagę stosunek ucznia do obowiązków szkolnych, jego kulturę osobistą oraz przestrzeganie norm społecznych i funkcjonujących umów.

5) Bieżące uwagi odnotowywane są w dziennikach lekcyjnych.

6) Rodzice na początku każdego roku szkolnego zostają zapoznani ze sposobami oceniania osiągnięć uczniów w poszczególnych klasach.

7) W ciągu roku szkolnego wychowawca informuje systematycznie rodziców w sposób ustny lub pisemny o postępach dziecka.

8) Po pierwszym półroczu rodzice zostają zapoznani z oceną opisową dziecka przygotowaną według załączników: 1,2, 3.

 

 

 

Rozdział 9

Formy pomocy uczniowi mającemu trudności w nauce
i praca z uczniem zdolnym

 

§ 15

 

Uczniowi, który napotkał poważne trudności w nauce, jest zagrożony niedostateczną oceną klasyfikacyjną (szczególnie: otrzymał niedostateczną ocenę śródroczną i w drugim półroczu jest zagrożony nieotrzymaniem promocji), szkoła udziela pomocy w różnych formach, na przykład takich jak:

1) umożliwienie udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i konsultacjach indywidualnych,

2) udzielenie pomocy w zaplanowaniu własnego uczenia się, podzielenie materiału do uzupełnienia na części,

3) zlecenie prostych, dodatkowych zadań umożliwiających poprawienie oceny,

4) udostępnienie znajdujących się w szkole pomocy naukowych, wskazanie właściwej literatury,

5) zorganizowanie pomocy koleżeńskiej,

6) indywidualne ustalenie sposobu, zakresu i terminów poprawy uzyskanych bieżących ocen niedostatecznych.

 

 

 

 

§ 16

 

Uczniowi, który wykazuje się zwiększonym zainteresowaniem w pogłębianiu wiedzy
o podwyższonym stopniu trudności i w zdobywaniu nowych umiejętności, szkoła udziela pomocy w różnych formach, na przykład takich jak:

1) umożliwienie udziału w kołach zainteresowań i konsultacjach indywidualnych;

2) umożliwienie udziału w zawodach sportowych, konkursach szkolnych, międzyszkolnych, miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych;

3) udostępnienie i wskazanie właściwej literatury do samodzielnego poznawania nowych wiadomości;

4) udzielenie pomocy w zaplanowaniu własnego uczenia się;

5) wskazanie oraz zlecanie dodatkowych zadań o większej skali trudności.

 

 

 

 

 

Rozdział 10

Sposoby informowania rodziców o wymaganiach edukacyjnych

oraz efektach pracy ich dzieci

§17

 

Ustala się:

1. Kontakty bezpośrednie:

1) zebrania ogólnoszkolne zwoływane przez Dyrektora stosownie do potrzeb,

2) zebrania klasowe:

a) zebrania informujące rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na początku roku szkolnego i na początku drugiego półrocza,

b) zebrania klasowe (spotkania rodziców z nauczycielami wszystkich przedmiotów) trzy razy w ciągu roku szkolnego tj. po półrocznym posiedzeniu klasyfikacyjnym (w styczniu) oraz po jednym w połowie każdego półrocza, na których wychowawca przedkłada pisemną informację o uzyskanych przez ucznia ocenach nauczania i zachowania, frekwencji, sukcesach, niepowodzeniach, zagrożeniach itp. Wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej
w klasach I-III przekazują odpowiednią informację w formie opisowej. Wychowawcy wychowania przedszkolnego ustnie informują rodziców o zachowaniu oraz o sukcesach
i trudnościach uczniów związanych z realizacją programu nauczania. Do końca kwietnia każdego roku przekazują rodzicom informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki
w szkole podstawowej.

3) Indywidualne rozmowy z rodzicami i zapowiedziane wizyty domowe wg potrzeb:

a) odbywane z inicjatywy wychowawcy, bądź na wniosek nauczyciela przedmiotu,

b) odbywane na prośbę rodziców

W przypadku nieobecności rodziców uczniów mających problemy z nauką, bądź sprawiających kłopoty wychowawcze na w/w spotkaniach nauczyciel przekazuje rodzicom wykaz ocen i ewentualne uwagi:

a) przez ucznia za potwierdzeniem odbioru informacji,

 b) listem poleconym, podczas rozmowy telefonicznej, zapowiedzianej wizyty w domu lub inny skuteczny sposób.

2. Kontakty pośrednie:

a) rozmowy telefoniczne (odnotowane w zeszycie rozmów z rodzicami w sekretariacie),

b) korespondencję listowną (odnotowaną w dzienniku),

c) adnotacje w zeszycie przedmiotowym i dzienniczku uczniowskim wg potrzeb,

 d) pisemne informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach rocznych klasyfikacyjnych i rocznej ocenie zachowania na trzydzieści dni przed radą klasyfikacyjną w formie pisemnej,

e) informowanie rodziców o obniżających się wynikach ucznia, a w szczególności
o zagrożeniu uzyskania przez niego niższej od uzyskanej na półrocze rocznej ocenie klasyfikacyjnej.

3. Protokołowanie zebrań klasowych.

4. Sporządzanie listy obecności rodziców na zebraniu,

5. Adnotacje w dzienniku lekcyjnym o odbytych indywidualnych kontaktach nauczyciela lub wychowawcy z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 

 

Rozdział 11

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny z zachowania

§ 18

/ odwołanie od proponowanej oceny /

 

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo pisemnego odwołania się od proponowanej oceny zachowania. Zasady odwołania określone są w § 6 ust 7-8.

2. Uczeń lub jego rodzice mają prawo pisemnego odwołania się od proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zasady odwołania określone są w § 7 ust 4-9.

 

§ 19

 / odwołanie od uchwalonej oceny /

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Zasady odwołania od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania określone są w § 7
ust 9-14.

3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4. Zasady odwołania:

1. Odwołanie musi zawierać szczegółowo przedstawione, konkretne zarzuty oraz wskazywać ocenę, jaka zdaniem odwołującego się, powinna być wystawiona.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

3. Sprawdzian przeprowadza się w ciągu 7 dni od zgłoszenia zastrzeżenia. Termin uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Powinien być on potwierdzony ich podpisami.

4. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 8 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,
z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,
z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

Rozdział 12

Zasady organizowania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego

 

§ 20

/ egzamin klasyfikacyjny /

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki.

6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

8. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

9. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem
ust. 9.

10.Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

11.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 12.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

13.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 , przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

W skład komisji wchodzą:

1)     dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

14.Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

15.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

16.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4

- skład komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

17.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "\nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”.

 

§ 21

 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 19 ust.3.

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19 ust.3 i § 23 ust.1

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 19 ust.1.

 

§ 22

 / egzamin poprawkowy /

 

1. Począwszy od klasy czwartej, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

5. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:

a) skład komisji,

b) termin egzaminu poprawkowego,

c) pytania egzaminacyjne,

d) wyniki egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w nowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

9. Rada pedagogiczna może, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

Rozdział 13

Postanowienia końcowe

 

§ 23

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.

Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych. Klasyfikowanie roczne w klasach IV-VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych
w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych.

2. Klasyfikację śródroczną i roczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu stycznia.

3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

 

 

§ 24

/ klasyfikacja roczna i końcowa /

 

1. Począwszy od klasy czwartej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych , określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
z zastrzeżeniem § 23 ust.9 oraz § 6 ust.16,17.

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 23 ust.9.

3. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych, w tym religii lub etyki, zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

Nagrodę książkową na koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, którego średnia ocen
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosi 5,0 a ocena zachowania jest wzorowa.
Do średniej wlicza się ocenę z religii.

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

6. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

6a Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

7. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane
w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych
z uwzględnieniem § 20 ust. 7 uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 15 ust. 8 oraz przystąpił do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

8. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
nie przystępują do sprawdzianu.

9. Ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2015 12:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Rutowicz
Ilość wyświetleń: 434
12 marca 2015 12:41 (Mariusz Rutowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 marca 2015 12:41 (Mariusz Rutowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 marca 2015 12:40 (Mariusz Rutowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl