Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie

Komunikaty zobacz archiwum »

28 lutego 2014 09:57

Zasady rekrutacji uczniów do szkoły

VIII. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY

 

            § 1. Warunki przyjęcia dziecka sześcioletniego do szkoły określają następujące punkty:

1)      na wniosek rodziców dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka do klasy pierwszej biorąc pod uwagę:

a)      warunki organizacyjne szkoły;

b)      objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki;

2)      dziecko w wieku 5 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub
w innej formie wychowania przedszkolnego (organ prowadzący ewidencję ludności jest zobowiązany przesłać dyrektorowi szkoły informację o aktualnym stanie i zmianach
w ewidencji dzieci od 3do 13 lat).

 

         § 2.1. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

            2. Przez niespełnienie obowiązku, szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej.

            3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

            4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły,
w której obwodzie dziecko mieszka po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

            5. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły w obwodzie, w której dziecko mieszka lub
do której dziecko uczęszcza może zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania.

 

            § 3.1. Do szkoły przyjmowane są dzieci:

1)  z urzędu - zamieszkałe w obwodzie szkoły,

2)  na prośbę rodziców ( prawnych opiekunów ) – dzieci zamieszkałe poza obwodem    szkoły, zgodnie z procedurą rekrutacji,

3)  do klasy programowo wyższej przyjmowani są uczniowie na podstawie:

a)      świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, do której uczeń uczęszczał,

b)      pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w przypadku ucznia , który spełniał obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art.16 ust.8 ustawy o systemie oświaty,

c)      świadectwa wydanego przez szkołę za granicą przetłumaczonego na język polski.

            2. Szczegółowe procedury przyjęcia dziecka 6-letniego znajdują się w Załączniku Nr 12 do Statutu.

            3. Szczegółowe warunki przyjęcia dziecka 5-letniego do oddziału przedszkolnego znajdują się w Załączniku Nr 13 do Statutu.

 

Załącznik Nr 12

do Statutu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie

 

Procedura naboru do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie

            §1.1. Kryteria naboru do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi
w Sulejowie dla kandydatów zamieszkałych na terenie gminy:

1)      liczba kandydatów jest mniejsza od liczby miejsc w klasie I szkoły podstawowej;

2)      wszyscy zakwalifikowani kandydaci zostają przyjęci do klasy I;

3)      liczba kandydatów jest większa od liczby miejsc w klasie I szkoły podstawowej;

4)      rekrutacja.

         2. Nabór kandydatów dla klasy I składa się z dwóch etapów:

1)      etap I - kryteria ustawowe obejmują następujące punkty:

a)      wielodzietność rodziny kandydata,

b)      niepełnosprawność kandydata,

c)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f)        samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g)      objęcie kandydata pieczą zastępczą,

2)      w przypadku braku rozstrzygnięcia oraz wolnych miejsc rozpoczyna się etap II – kryteria określone przez organ prowadzący (max. 6)

a)      starsze rodzeństwo uczęszczające do szkoły - 5 p.,

b)      opiekunowie (dziadkowie) opiekujący się dzieckiem zamieszkują blisko szkoły - 5 p.,

c)      pracujący rodzice po 6p. na 1 rodzica\ prawnego opiekuna (max.12p.),

d)      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 5p.

          3. Każde kryterium może mieć różną wartość:

1)      są nadal wolne miejsca;

2)      rekrutacja uzupełniająca w dodatkowym terminie.

 

            § 2. Kryteria naboru do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi
w Sulejowie dla kandydatów zamieszkałych poza terenem gminy określają następujące punkty:

1)      szkoła posiada wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji kandydatów zamieszkałych na terenie gminy;

2)      rekrutacja składa się z dwóch etapów:

a)      etap I - kryteria ustawowe  /jak wyżej/,

b)      etap II – kryteria określone przez organ prowadzący (max. 6)

3)      są nadal wolne miejsca;         

4)      rekrutacja uzupełniająca w dodatkowym terminie.

 

            § 3. Procedura rekrutacyjna przedstawia się następująco:

1)      postępowanie rekrutacyjne do klasy I  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi
w Sulejowie przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w klasie I;

2)      postępowanie rekrutacyjne na zajęcia w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych przeprowadza się na wolne miejsca na dane zajęcia organizowane przez placówkę;

3)      Dyrektor szkoły zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala i podaje do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów;

4)      w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;

5)      wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół;

6)      we wniosku określa się kolejność wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

 

            § 4.1. Postępowanie rekrutacyjne do I klasy  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

            2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do klasy I.

            3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do klasy I, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

            4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do klasy I. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych
 i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie miejsc.

            5. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane
w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

            6. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

            § 5. Dokumenty występujące w procedurze naboru:

1)      protokół postępowania rekrutacyjnego;

2)      zarządzenie dyrektora w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej;

3)      lista kandydatów zakwalifikowanych do rekrutacji;

4)      lista kandydatów niezakwalifikowanych do rekrutacji;

5)      lista kandydatów przyjętych;

6)      lista kandydatów nieprzyjętych;

7)      wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata;

8)      uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata;

9)      odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

10)  wniosek o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi
w Sulejowie;

11)  deklaracja o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez placówkę oświatowo-wychowawczą;

12)  zgłoszenie ucznia do szkoły rejonowej;

13)  oświadczenia składane przez rodziców lub prawnych opiekunów.

 

            § 6. Procedura odwoławcza przedstawia się następująco:

1)      w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
 i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy I na zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie;

2)      uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
 z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
w postępowaniu rekrutacyjnym;

3)      rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;

4)      Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego;

5)      jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w klasie I nadal są wolne miejsca, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które charakteryzuje się następująco:

a)      postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne,

b)      do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

 

            § 7.1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi
w Sulejowie.

            2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, która przeprowadzała postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły  została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

            § 8. Harmonogram rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi
w Sulejowie przedstawia Załącznik Nr 1 do Procedur naboru do klasy I Szkoły Podstawowej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie.

 

            § 9.1. Wniosek o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi
w Sulejowie składa się do dyrektora szkoły (wzór wniosku patrz Załącznik Nr 2 do Procedur naboru do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie).

 

            2. Wniosek zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają;

5) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

            3. Do wniosku dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w art. 7b ust. 1b, art. 20c ust. 2, art. 20f ust. 4, art. 20g ust. 2, art. 20h ust. 3 i 7, art. 20i ust. 3, art. 20j ust. 3, art. 20k ust. 2, art. 20n ust. 5, art. 20o ust. 3, art. 20p ust. 1 pkt 1 i 2, art. 20q ust. 1 i art. 20r ust. 3, odpowiednio:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący, o których mowa w art. 20c ust. 4, art. 20e ust. 3, art. 20o ust. 4 i art. 20p ust. 1 pkt 3;

3) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata - jeżeli organ prowadzący określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

            4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b-d są składane:

1)      w oryginale;

2)      notarialnie poświadczonej kopii;

3)      w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu;

4)      w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

            5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

            6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 3, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

            7. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata korzysta
z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane
w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych.

            8. Na żądanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych w oświadczeniach, jeżeli posiadają takie informacje.

            9. Do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 7 i 8, wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej, kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy.

 

 

Załącznik Nr 1

do Procedur naboru do klasy I

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie

 

W roku szkolnym ……/…….rodzice dzieci urodzonych w latach …………….. ubiegających się o przyjęcie do klasy I w szkole podstawowej, będą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem.

 

Od dnia

 

Do dnia

 

Czynności rodzica

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

20 lutego

 

5 marca

 

potwierdza wolę kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym

Rekrutacja do klasy I

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi
 w Sulejowie

3 marca

 

31 marca

 

zapoznaje się z ofertą szkoły oraz wypełnia formularz zgłoszenia dziecka

3 marca

 

31 marca

 

wypełniony formularz składa w szkole pierwszego wyboru (rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego składają w szkole pierwszego wyboru także kopię orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego)

25 kwietnia

 

 

 

sprawdza (w Systemie lub w szkole pierwszego wyboru), gdzie dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia

25 kwietnia

 

6 maja

 

pisemnie potwierdza wolę zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

9 maja

 

 

 

sprawdza (w Systemie lub w szkole, do której złożył pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka), czy dziecko zostało przyjęte

Rekrutacja uzupełniająca

10 maja

 

 17 maja

 

po opublikowaniu wykazu wolnych miejsc, może ubiegać się o przyjęcie dziecka na wolne miejsca

21 maja

 

 

 

sprawdza (w Systemie lub w szkole,
do której złożył podanie o przyjęcie na wolne miejsce), czy dziecko zostało przyjęte

od 21 maja

 

31 sierpnia 

 

po zaktualizowaniu wykazu wolnych miejsc, może ubiegać się o przyjęcie dziecka w ramach rekrutacji uzupełniającej

 

 

Załącznik Nr 2

do Procedur naboru do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 2

im. Królowej Jadwigi w Sulejowie

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I

w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie

Uwaga! Kartę wypełnić pismem drukowanym

DANE DZIECKA

Nazwisko

 

Imiona

 

Data urodzenia

 

Miejsce urodzenia

 

PESEL

 

Adres zamieszkania dziecka 

 

Adres zameldowania dziecka

 

Dodatkowe ważne informacje
o dziecku np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, inne

 

 

DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW*

DANE OSOBOWE MATKI

Nazwisko i imię

 

Adres miejsca zamieszkania

 

Adres poczty elektronicznej

 

Telefon kontaktowy

 

DANE OSOBOWE OJCA

Nazwisko i imię

 

Adres miejsca zamieszkania

 

Adres poczty elektronicznej

 

Telefon kontaktowy

 

RODZEŃSTWO

imiona, rok urodzenia, ew. szkoła

1.

2.

3.

INFORMACJE DODATKOWE

* Proszę o podpis w wybranym miejscu

 

TAK*

NIE*

Zgoda na uczestnictwo dziecka w zajęciach religii

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (publikacje papierowe, zamieszczanie zdjęć w kronice szkolnej, na stronie internetowej szkoły i tablicy informacyjnej w szkole, w tym związanych  z działalnością i  promocją szkoły)

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka

 

 

Pobyt dziecka na świetlicy

 

 

         

 

 

 

INFORMACJA

Uprzedzenie o odpowiedzialności karnej z art.233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym

 

Na podstawie art.24 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz.926) przyjmuję do wiadomości, że:

 • Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie, ul. Rycerska 10, 97-330 Sulejów;
 • dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązku nauczania;
 • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 • przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania;
 • dane podaję obowiązkowo zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi dot. realizacji obowiązku szkolnego
 • dane kontaktowe będą przetwarzane wyłącznie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach lub sprawami związanymi z funkcjonowaniem dziecka w szkole, dane dot. wizerunku dziecka będą wykorzystywane wyłącznie w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z działalnością i promocją szkoły;
 • dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celem podanym powyżej.

 

Data:……………………….  Podpis matki (opiekuna prawnego) ………………………………

Data:……………………….  Podpis ojca (opiekuna prawnego)  …………………………………

 

Pamiętaj o dokumentach!

Do wniosku dołączyć należy dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów określonych w Ustawie z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (art. 20t)

1. Do wniosku dołącza się (właściwe podkreślić):

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

 


Załącznik Nr 13

do Statutu Szkoły Podstawowej Nr 2

im. Królowej Jadwigi w Sulejowie

 

 

Procedura naboru do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2

im. Królowej Jadwigi w Sulejowie

 

            §1.1. Kryteria naboru do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Królowej Jadwigi w Sulejowie dla kandydatów zamieszkałych na terenie gminy:

1)      liczba kandydatów jest mniejsza od liczby miejsc w oddziale przedszkolnym;

2)      wszyscy zakwalifikowani kandydaci zostają przyjęci do oddziału przedszkolnego;

3)      liczba kandydatów jest większa od liczby miejsc w oddziale przedszkolnym;

4)      rekrutacja.

         2. Nabór kandydatów dla oddziału przedszkolnego składa się z dwóch etapów:

1)      etap I - kryteria ustawowe obejmują następujące punkty:

a)      wielodzietność rodziny kandydata,

b)      niepełnosprawność kandydata,

c)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f)        samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g)      objęcie kandydata pieczą zastępczą,

h)      brak rozstrzygnięcia,

i)        są wolne miejsca.

2)      w przypadku braku rozstrzygnięcia oraz wolnych miejsc rozpoczyna się etap II, którego kryteria określone są przez organ prowadzący i mogą mieć różną wartość:

a)      starsze rodzeństwo uczęszczające do szkoły - 5 p.,

b)      opiekunowie (dziadkowie) opiekujący się dzieckiem zamieszkują blisko szkoły - 5 p.,

c)      pracujący rodzice po 6p. na 1 rodzica\ prawnego opiekuna (max.12p.),

d)      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 5p.

3. W przypadku, gdy nadal są wolne miejsca, następuje rekrutacja uzupełniająca
w dodatkowym terminie.

 

            § 2. Kryteria naboru do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie dla kandydatów zamieszkałych poza terenem gminy określają następujące punkty:

1)      szkoła posiada wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji kandydatów zamieszkałych na terenie gminy;

2)      rekrutacja składa się z dwóch etapów:

a)      etap I - kryteria ustawowe  /jak wyżej/,

b)      etap II – kryteria określone przez organ prowadzący (max. 6)

3)      są nadal wolne miejsca;         

4)      rekrutacja uzupełniająca w dodatkowym terminie.

 

            § 3. Procedura rekrutacyjna przedstawia się następująco:

1)      postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym;

2)      rodzice dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym oddziale
w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;

3)      postępowanie rekrutacyjne na zajęcia w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych przeprowadza się na wolne miejsca na dane zajęcia organizowane przez placówkę;

4)      rodzice dzieci kontynuujących uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez szkołę składają deklarację o kontynuowaniu uczestniczenia w zajęciach, na które dziecko zostało przyjęte;

5)      Dyrektor szkoły zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala i podaje do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów;

6)      w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w oddziale przedszkolnym odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;

7)      wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół;

8)      we wniosku określa się kolejność wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

 

            § 4.1. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

            2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona
i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do oddziału przedszkolnego.

            3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do oddziału przedszkolnego, jeżeli
w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

            4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie miejsc.

            5. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane
 w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

            6. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

            § 5. Dokumenty występujące w procedurze naboru:

1)      protokół postępowania rekrutacyjnego;

2)      zarządzenie dyrektora w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej;

3)      lista kandydatów zakwalifikowanych do rekrutacji;

4)      lista kandydatów niezakwalifikowanych do rekrutacji;

5)      lista kandydatów przyjętych;

6)      lista kandydatów nieprzyjętych;

7)      wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata;

8)      uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata;

9)      odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;

10)  wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Uszczynie;

11)  deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego;

12)  deklaracja o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez placówkę oświatowo-wychowawczą;

13)  zgłoszenie ucznia do szkoły rejonowej;

14)  oświadczenia składane przez rodziców lub prawnych opiekunów.

 

            § 6. Procedura odwoławcza przedstawia się następująco:

1)      w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
 i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego na zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie;

2)      uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
w postępowaniu rekrutacyjnym;

3)      rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;

4)      Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego;

5)      jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w oddziale przedszkolnym nadal są wolne miejsca, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które charakteryzuje się następująco:

a)      postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne,

b)      do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

 

            § 7.1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie.

            2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, która przeprowadzała postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

            § 8. Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Królowej Jadwigi w Sulejowie przedstawia Załącznik Nr 1 do Procedur naboru do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie.

 

            § 9.1. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Królowej Jadwigi w Sulejowie składa się do dyrektora szkoły (wzór wniosku patrz Załącznik Nr 2 do Procedur naboru do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie).

            2. Wniosek zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają;

5) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

            3. Do wniosku dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w art. 7b ust. 1b, art. 20c ust. 2, art. 20f ust. 4, art. 20g ust. 2, art. 20h ust. 3 i 7, art. 20i ust. 3, art. 20j ust. 3, art. 20k ust. 2, art. 20n ust. 5, art. 20o ust. 3, art. 20p ust. 1 pkt 1 i 2, art. 20q ust. 1 i art. 20r ust. 3, odpowiednio:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący, o których mowa w art. 20c ust. 4, art. 20e ust. 3, art. 20o ust. 4 i art. 20p ust. 1 pkt 3;

3) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata - jeżeli organ prowadzący określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

            4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b-d są składane:

1)      w oryginale;

2)      notarialnie poświadczonej kopii;

3)      w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu;

4)      w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

            5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

            6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 3, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

            7. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata korzysta
z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane
w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych.

            8. Na żądanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych w oświadczeniach, jeżeli posiadają takie informacje.

            9. Do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 7 i 8, wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej, kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy.

 

Załącznik Nr 1

do Procedur naboru do oddziału przedszkolnego

Szkoły Podstawowej Nr 2

im. Królowej Jadwigi w Sulejowie

 

W roku szkolnym ………/……… rodzice dzieci urodzonych w latach ………….ubiegających się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej będą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem. 

Od dnia

 

Do dnia

 

Czynności rodzica

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

20 lutego

 

5 marca

 

potwierdza wolę kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi
 w Sulejowie

3 marca

 

31 marca

 

zapoznaje się z ofertą szkoły oraz wypełnia formularz zgłoszenia dziecka

3 marca

 

31 marca

 

wypełniony formularz składa w szkole pierwszego wyboru (rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego składają w szkole pierwszego wyboru także kopię orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego)

25 kwietnia

 

 

 

sprawdza (w Systemie lub w szkole pierwszego wyboru), gdzie dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia

25 kwietnia

 

6 maja

 

pisemnie potwierdza wolę zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

9 maja

 

 

 

sprawdza (w Systemie lub w szkole, do której złożył pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka), czy dziecko zostało przyjęte

Rekrutacja uzupełniająca

10 maja

 

 17 maja

 

po opublikowaniu wykazu wolnych miejsc, może ubiegać się o przyjęcie dziecka na wolne miejsca

21 maja

 

 

 

sprawdza (w Systemie lub w szkole,
do której złożył podanie o przyjęcie na wolne miejsce), czy dziecko zostało przyjęte

od 21 maja

 

31 sierpnia 

 

po zaktualizowaniu wykazu wolnych miejsc, może ubiegać się o przyjęcie dziecka w ramach rekrutacji uzupełniającej

 

 

Załącznik Nr 2

do Procedur naboru do oddziału przedszkolnego

Szkoły Podstawowej Nr 2

im. Królowej Jadwigi w Sulejowie

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie

Uwaga! Kartę wypełnić pismem drukowanym

DANE DZIECKA

Nazwisko

 

Imiona

 

Data urodzenia

 

Miejsce urodzenia

 

PESEL

 

Adres zamieszkania dziecka 

 

Adres zameldowania dziecka

 

Dodatkowe ważne informacje
o dziecku np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, inne

 

 

DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW*

DANE OSOBOWE MATKI

Nazwisko i imię

 

Adres miejsca zamieszkania

 

Adres poczty elektronicznej

 

Telefon kontaktowy

 

DANE OSOBOWE OJCA

Nazwisko i imię

 

Adres miejsca zamieszkania

 

Adres poczty elektronicznej

 

Telefon kontaktowy

 

RODZEŃSTWO

imiona, rok urodzenia, ew. szkoła

1.

2.

3.

Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola:

imię i nazwisko,

numer i seria dowodu osobistego 

1.

2.

Preferowane przez rodziców przedszkola

Nazwy przedszkoli:

1.

2.

INFORMACJE DODATKOWE

* Proszę o podpis w wybranym miejscu

 

TAK*

NIE*

Zgoda na uczestnictwo dziecka w zajęciach religii

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (publikacje papierowe, zamieszczanie zdjęć w kronice szkolnej, na stronie internetowej szkoły i tablicy informacyjnej w szkole, w tym związanych  z działalnością i  promocją szkoły)

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka

 

 

Pobyt dziecka na świetlicy

 

 

           

 

INFORMACJA

Uprzedzenie o odpowiedzialności karnej z art.233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym

 

Na podstawie art.24 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz.926) przyjmuję do wiadomości, że:

 • Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie, ul. Rycerska 10, 97-330 Sulejów;
 • dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązku nauczania;
 • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 • przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania;
 • dane podaję obowiązkowo zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi dot. realizacji obowiązku szkolnego
 • dane kontaktowe będą przetwarzane wyłącznie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka w nagłych okolicznościach lub sprawami związanymi
  z funkcjonowaniem dziecka w szkole, dane dot. wizerunku dziecka będą wykorzystywane wyłącznie w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z działalnością i promocją szkoły;
 • dane podaję dobrowolnie jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie zgodnie
  z celem podanym powyżej.

 

Data:……………………….  Podpis matki (opiekuna prawnego) ………………………………

Data:……………………….  Podpis ojca (opiekuna prawnego)  …………………………………

 

Pamiętaj o dokumentach!

Do wniosku dołączyć należy dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów określonych w Ustawie z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (art. 20t)

1. Do wniosku dołącza się (właściwe podkreślić):

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lutego 2014 09:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Teresa Pajączkowska
Ilość wyświetleń: 538
28 lutego 2014 09:57 (Teresa Pajączkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl