Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie

04 kwietnia 2012 18:53

Program profilaktyki

Program profilaktyki

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie

 

I .Podstawa prawna

   1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.08.2007r. zmieniające  

      rozporządzenie w sprawie Podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz

      kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół/Dz. U. Nr 157 z 2007r. ,  

      poz.1100/

   2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11.01.2005r.  

      zmieniające Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola

      oraz publicznych szkół/ Dz.U. Nr 10 z 2005r., poz.75 z późniejszymi  zmianami         

      / Dz. U. z 27.022007r., Nr 35,p.222/

   3.Pismo Łódzkiego Kuratora Oświaty z 28.03.2011r. w sprawie tzw. dopalaczy.

 

 

II. Wprowadzenie

 

Szkoła jest instytucją, która ma bezpośredni wpływ na rozwój psychofizyczny dziecka, dlatego też powinna realizować program profilaktyczny dotyczący zjawisk patologicznych, który to program stanowi integralną część wychowania ogólnego. Kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw i zachowań zdrowotnych, wyrobienie aktywnego stosunku do zdrowia własnego i zdrowia innych, to podstawowy cel programu profilaktycznego.

      Program obejmuje pracę wychowawczo – profilaktyczną nad całością osobowości ucznia z uwzględnieniem kształtowania sfery psychicznej, emocjonalnej i fizycznej.

      Program ma pomóc uczniom zrozumieć problemy i sytuacje , z którymi będą musieli sobie poradzić, jak :

           1.zapobieganie podejmowaniu przez uczniów negowanych zachowań,

2.przygotowanie uczniów do prowadzenia zdrowego stylu życia,

3.kształtowanie umiejętności alternatywnego wobec zachowań  

   negatywnych, zaspakajania potrzeb psychicznych i społecznych,

           4.rozwijanie poczucia własnej wartości oraz motywacji do   

              podejmowania różnych form aktywności w tym aktywności   

              pozaszkolnej rozwijającej zainteresowania i umiejętności  

              psychospołeczne.

W wyniku obserwacji zachowań dzieci w szkole wyodrębniono występujące w szkole niewłaściwe zachowania wśród uczniów:

1.nadpobudliwość,

2.agresja słowna /używanie wulgarnych słów, przezywanie,  

   przedrzeźnianie/

3.agresja fizyczna /popychanie, opluwanie, uderzenie/

4.kłamstwa

5.dokuczanie psychiczne /dokuczanie innym/

6.niepoprawne zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników

              szkoły.

 

 

III. ZADANIA SZKOŁY

 

 1. Systematyczne rozpoznawanie i diagnozowanie zagrożeń związanych z występowanie zachowań ryzykownych, w tym uzależnień,
 1. Działalność informacyjna wśród dzieci, rodziców i nauczycieli polegająca na upowszechnianiu wiedzy na temat przyczyn, motywów i skutków podejmowania różnych zachowań ryzykownych.
 2. Poradnictwo w zakresie zapobiegania podejmowaniu zachowań ryzykownych.
 3. Współpraca z rodzicami dzieci zagrożonych podejmowaniem zachowań ryzykownych.
 4. Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 5. Przygotowanie nauczycieli i osób zajmujących się wychowaniem dzieci do przeciwdziałania podejmowaniu przez nich zachowań ryzykownych.
 6. Współpraca z różnymi instytucjami, w tym organizacjami pozarządowymi, wspierającymi działalność szkół w zakresie rozwiązywania problemów dzieci.
 7. Organizowanie zajęć wychowawczych i profilaktycznych dla dzieci.
 8. Dokonywanie systematycznej oceny efektów podejmowanych działań wychowawczych i zapobiegawczych.

 

 

IV. CELE PROGRAMU

   

 1. Kształtowanie postaw wolnych od nałogów, uzależnień.
 2. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 3. Przekazywanie uczniom wiedzy o środkach uzależniających.
 4. Uświadomienie uczniom, czym jest uzależnienie.
 5. Wskazywanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych.
 6. Wyrabianie umiejętności wartościowania i właściwej oceny zachowań.
 7. Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów konfliktów.
 8. Wyuczenie asertywnych zachowań ( umiejętność odmawiania ).
 9. Przeżywanie i wyrażanie swoich uczuć i emocji.

10. Ukazywanie właściwych form spędzania wolnego czasu.

11. Stworzenie klimatu zaufania między nauczycielem i uczniem mającym problemy.

12. Zapoznanie z rodzajami instytucji służących pomocą rodzinie.

13. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa uczniów.

 

 

 

V.OBSZARY DZIAŁAŃ

 

Działania z zakresu programu profilaktyki będą obejmowały następujące   

obszary:

 

 1. Ogólnowychowawczy:

a/ funkcjonowanie społeczne i komunikacja interpersonalna,

b/ rozwijanie uzdolnień i zagospodarowanie czasu wolnego

c/ niepowodzenia szkolne

d/ agresja

 1. Uzależnienia

a/  nikotynizm

b/ narkomania

c/ alkoholizm

d/ dopalacze

 1. Zdrowie :

a/ higiena osobista

b/ wypoczynek

          c/ odżywianie

 1. Bezpieczeństwo

a/ bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych

   elektrycznych/ bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły

c/ bezpieczna szkoła

d/ bezpieczne ferie i wakacje

e/ karta rowerowa.

 

 

VI.RODZAJE  ZAJĘĆ, NA KTÓRYCH  REALIZOWANY  JEST  PROGRAM

 

Program przeznaczony jest dla klas 0 – VI i wdrażany jest w ramach zajęć tj.

 1. godziny do dyspozycji wychowawcy klasy
 2. zajęcia pozalekcyjne
 3. zajęcia edukacji wczesnoszkolnej
 4. przedmioty, których podstawy programowe uwzględniają zagadnienia dotyczące profilaktyki
 5. ścieżki edukacyjne /edukacja prozdrowotna, wychowanie do życia w rodzinie/
 6. formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

VII.FORMY REALIZACJI

 1. Pogadanka, prelekcja, wywiad, rozmowa kierowana.
 2. Ankieta.
 3. Drama, inscenizacja.
 4. Konkurs plastyczny, plakat, gazetka szkolna.
 5. Odwoływanie się do pozytywnych przykładów z literatury i filmu.
 6. Skrzynka pytań.
 7. Projekcja filmów.
 8. Organizowanie wycieczek, gry i zabawy ruchowe.
 9. Spotkania z kompetentnymi osobami.

 

POMOCE

 1. Podręczniki, lektury, filmy, audycje.
 2. Statut szkoły.
 3. Program wychowawczy szkoły.
 4. Materiały dostarczane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, pracowników służby zdrowia, policję.
 5. Konwencja Praw Dziecka.
 6. Program „Profilaktyka używania nowych narkotyków tzw. dopalaczy przez młodzież’ przygotowany przez  Główny Inspektorat Sanitarny, Komendę Główną Policji, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji. 

 

REALIZATORZY PROGRAMU

 1. Wychowawcy klas.  
 2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
  1. Policja.
  2. Pielęgniarka,
  3. Psycholog.
  4. Informatyk.
  5. Bibliotekarz.

 

 

VIII. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE SZKOŁĘ W DZIAŁANIACH  

        PROFILAKTYCZNYCH

 

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.
 2. Miejski Ośrodek Pomocy społecznej.
 3. Ośrodek zdrowia.
 4. Policja.
 5. Centrum PROGRES – Koluszki.
 6.  Rodzice.
  1. Biblioteka szkolna i miejska.
  2. Sąd Rodzinny ds. Nieletnich.
  3. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

 

 

IX. SPODZIEWANE EFEKTY PRACY

 

 1. Pozyskanie rodziców do aktywnej współpracy.
 2. Wyciszenie agresji.
 3. Nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania konfliktów przez uczniów.
 4. Poprawa w relacjach uczeń – uczeń, uczeń – osoba dorosła.
 5. Podniesienie poczucia bezpieczeństwa w szkole.
 6. Wolność od nałogów.
 7. Wzrost kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie radzenia sobie       w trudnych sytuacjach wychowawczych.
 8. Wzrost poczucia własnej wartości, umiejętność dokonywania samooceny.
 9. Podniesienie poziomu świadomości występujących zagrożeń i sposobów zapobiegania im.

      10.Poprawa sytuacji wychowawczej wśród uczniów.                           

      11.Objęcie opieką jak najwięcej  dzieci zaniedbanych środowiskowo

          i niedożywionych.

12.Zmniejszenie deficytów rozwojowych i skutków dysleksji.

13.Podniesienie poziomu nawyków higienicznych.

14.Poprawa kultury zachowań i kultury języka.

      15.Uzyskanie wyższej świadomości nawyków żywieniowych.

16.Wypracowanie umiejętności organizowania czasu wolnego.

17.Podniesienie poziomu świadomego i umiejętnego korzystania

    z  komputerów, Internetu i TV.

18.Wyrobienie prawidłowych reakcji w sytuacji zagrożenia.

 

 

X. EWALUACJA

 

Cele ewaluacji

 1. Ewaluacja kształtująca:

    a/ uzyskanie informacji o przebiegu realizacji programu profilaktyki,

    b/ poznanie ewentualnych trudności i braków, które występują w trakcie  

        realizacji,

    c/ określenie nastawienia uczestników ( uczniów, nauczycieli, rodziców)     

       do realizacji programu.

 1. Ewaluacja końcowa

a/ dokonanie oceny w zakresie wiedzy i umiejętności postaw nabytych

    przez uczestników programu profilaktyki

b/ uzyskanie opinii ( od uczestników, od przedstawicieli środowiska  

    lokalnego itp.) o wartości zrealizowanego programu profilaktycznego

 

 

      Kryteria ewaluacji

 1. Kryterium zgodności:

     a/ zgodność efektów programu z założonymi celami,

     b/ zgodność celów programu z potrzebami  ( adresatów programu,  

         środowiska lokalnego itp.)

     c/ zgodność wiedzy i umiejętności nabytych przez uczestników programu

         z zaplanowanymi w programie.

2. Kryterium efektywności:

    a/ zmniejszenie ilości niewłaściwych zachowań ( patologicznych,   

        ryzykownych) u młodzieży,

    b/ poprawa klimatu szkoły ( w zakresie przewidzianym programie),

    c/ wzrost kompetencji wychowawczych nauczycieli,  rodziców.

      3.Metody zbierania informacji:

a/ metody bezpośrednie : obserwacja, analiza odpowiednich dokumentów 

    szkolnych, analiza osiągnięć uczniów,  wywiady, itp.

b/ metody pośrednie: badania kwestionariuszowe (kwestionariusze 

    badania postaw, ankiety, sondaże, wypracowania uczniów itp.)

4.Opracowanie i prezentacja wyników badań

Wyniki zostaną opublikowane w postaci diagnozy, analizy raportu, opinii.

5.Analiza sytuacji wychowawczej szkoły

a/ sprawozdania prezentowane podczas Rad Pedagogicznych,

b/ informacje ze spotkań z rodzicami, trójek klasowych, Rady Rodziców,

           c/ informacje nt. problemów omawianych na godzinach wychowawczych.

 

 

XI. PROPONOWANA TEMATYKA ZAJĘĆ

 

 1. Przemocy mówię – NIE!
 2. Proszę, przepraszam, dziękuję – kultura słowa.
 3. Wstydzę się, boję się jestem szczęśliwy, zadowolony – wyrażanie uczuć za pomocą gestów, tonu głosu.

4. Pomogę ci….- kształtowanie właściwych postaw.

5. Nie trzeba mieć siniaków i złamanych kości, aby być ofiarą przemocy 

    domowej.

 1. Moje miejsce w domu rodzinnym – prawa i obowiązki dziecka.
 2. Potrafię wybierać programy telewizyjne i czasopisma, filmy, książki –

właściwe korzystanie z mediów.

 1. Czas wolny - jak go wykorzystać?
 2. Związki uczuciowe w rodzinie – prawa i obowiązki jej członków.

9.  Picie alkoholu niebezpieczne dla zdrowia i rodziny.

10.Dlaczego ludzie piją alkohol?

11.Wiem kiedy odmówić i wiem jak to zrobić.

12.Używanie i nadużywanie napojów alkoholowych.

13.Skutki picia alkoholu – biologiczne, psychiczne, społeczne,  

     natychmiastowe i długotrwałe.

14.Instytucje wspierające rodziny zagrożone alkoholizmem.

15.Co wiemy o papierosach i ich wpływie na organizm człowieka ?

16.Dlaczego dzieci i dorośli palą papierosy?

17. Dziękuję , nie palę.

18.Skutki używania nikotyny.

19.Cenię cię za to, że nie pijesz.

20.Papieros nie czyni cię dorosłym.

21.Dopalacze – wypalacze – nie biorę.

22.Substancje psychoaktywne – nie biorę - ja działam!

23.Do jakich innych celów , poza graniem może wykorzystany komputer?

24.Wartości filmów przygodowych, przyrodniczych, podróżniczych, itp.

 25.Rozwijanie refleksu , sprawności umysłu na bazie komputerowych gier

      strategicznych i przygodowych.

 26.Mój świat jest realny i nie wypełniam go ułudą.

 27.Wady postawy i inne zagrożenia wynikające z niewłaściwego  

     korzystania z telewizji i komputera.

 28.Wpływ treści programów telewizyjnych telewizyjnych gier

     komputerowych na psychikę dziecka.

 

     Uzupełnieniem programu profilaktyki jest załącznik Nr1.

 

     Rada Rodziców pozytywnie                          Rada Pedagogiczna na posiedzenie  

     zaopiniowała program.                                  w dniu 01.09.2011r. podjęła uchwałę                                  

                                                                            o zatwierdzeniu jednolitego tekstu                 

                                                                            Programu Profilaktyki.

Dokument wytworzony przez: Rada Pedagogiczna
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 kwietnia 2012 18:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: teresa sarlej
Ilość wyświetleń: 1328
04 kwietnia 2012 18:53 (teresa sarlej) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl